28.–29.04.2017

Dijon (F)

Erbautn.a.
Streckenlängen.a.
Kurvenn.a.
Rechtskurvenn.a.
Linkskurvenn.a.
Grippniveaun.a.

Allgemeine Dokumente

 Zeitplan Dijon
Typ: PDF · Größe: 314,49 KB Herunterladen

Ergebnisse DMV GTC

 Freies Training (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 95,66 KB Herunterladen
 Qualifying 1 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 107,11 KB Herunterladen
 Qualifying 1 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 99,97 KB Herunterladen
 Rennen 1 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 98,73 KB Herunterladen
 Rennen 1 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 97,90 KB Herunterladen
 Qualifying 2 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 107,15 KB Herunterladen
 Qualifying 2 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 100,24 KB Herunterladen
 Rennen 2 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 99,19 KB Herunterladen
 Rennen 2 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 98,56 KB Herunterladen

Ergebnisse DUNLOP 60

 Qualifying (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 101,22 KB Herunterladen
 Qualifying (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 96,76 KB Herunterladen
 Rennen (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 93,68 KB Herunterladen
 Rennen (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 93,20 KB Herunterladen