23.–24.09.2016

Most (CZ)

Erbautn.a.
Streckenlängen.a.
Kurvenn.a.
Rechtskurvenn.a.
Linkskurvenn.a.
Grippniveaun.a.

Allgemeine Dokumente

 Zeitplan Most
Typ: PDF · Größe: 95,09 KB Herunterladen

Ergebnisse DMV GTC

 Freies Training (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 108,10 KB Herunterladen
 Freies Training (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 107,98 KB Herunterladen
 Qualifying 1 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 70,13 KB Herunterladen
 Qualifying 1 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 70,05 KB Herunterladen
 Rennen 1 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 109,17 KB Herunterladen
 Rennen 1 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 109,01 KB Herunterladen
 Qualifying 2 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 84,87 KB Herunterladen
 Qualifying 2 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 71,97 KB Herunterladen
 Rennen 2 (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 109,22 KB Herunterladen
 Rennen 2 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 109,08 KB Herunterladen

Ergebnisse DUNLOP 60

 Qualifying (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 69,74 KB Herunterladen
 Qualifying (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 69,59 KB Herunterladen
 Rennen (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 24,80 KB Herunterladen
 Rennen (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 24,72 KB Herunterladen